Opnieuw familieopstellingen in De Binnentuin 22/9 en 8/11 olv Katrien Cassiers

FAMILIEOPSTELLINGEN
Thema’s waar iemand mee worstelt zijn ingebed in de context van de
persoon. Er is een wisselwerking tussen het systeem waarin iemand
leeft en werkt, de familie van herkomst en de persoon zelf.
Uitgangspunt in het werk met familieopstellingen is dat families een
systeem vormen waarin zaken als binding, ordening, evenwicht in
geven en nemen van groot belang zijn.
Een verstoord familiesysteem kan generaties lang doorwerken en voor
problemen zorgen, zelfs al is er geen contact. Ieder familielid heeft
recht om erbij te horen. Wordt iemand buitengesloten, geminacht of
vergeten, dan zal een ander familielid, soms zelfs generaties later, het
evenwicht onbewust willen ‘herstellen’ door deze persoon en diens lot
te gedenken en te herhalen. Hierin zijn belangrijke oorzaken te vinden
voor (vaak onbegrijpelijke) neurotische patronen, suïcidaal gedrag of
verslavingen. Binnen een familiesysteem blijken diverse
ordeningsprincipes werkzaam te zijn. Wordt het evenwicht in een
systeem verstoord door een zwaar lot (Cf. door ziekte of vroege dood
van moeder), dan reageert het systeem met een interne verplaatsing
van posities van haar leden (Cf. oudste dochter neemt de
openvallende plaats in en wordt ‘moeder’). De verstoringen kunnen
leiden tot het overleven van het systeem, maar kunnen ook
diepgaande gevolgen hebben voor alle leden van het systeem.
Geen acht slaan op ‘natuurlijke ordeningsprincipes’ is meestal het
gevolg van een verstrikking in een eerdere generatie en kan
onbegrijpelijke psychische of lichamelijke klachten als gevolg hebben.
Hieraan liggen dikwijls ingrijpende (vaak vergeten) gebeurtenissen in
de familie ten grondslag zoals echtscheiding, tragische ongevallen,
het sterven van een kind…
DOEL
• Het ervaren van de juiste plaats in het familiesysteem
• Het zichtbaar maken van verstrikkingen
• Inzicht krijgen in patronen
• Verzoening met het lot
• Vrijmaken van intuïtie en creativiteit
DOELGROEP
Alle geïnteresseerden.
Iedereen die zich op individueel vlak niet in staat voelt om zijn
persoonlijke doelen en ambities te verwerkelijken zonder een bewuste
reden of oorzaak. Mensen die zich vervreemd voelen van hun familie,
hun wortels, waardoor welzijn voor hen niet te realiseren valt. Iedereen
die worstelt met een persoonlijke problematiek die draait rond
verslavingen, relatieproblemen, incest, adoptie en ziekten van fysieke
en psychische aard. Bij alle aanslepende problemen is er vaak een
systemische oorzaak.

METHODE
De cliënt zet, na verkenning van het thema, zijn familie intuïtief neer
in EEN OPSTELLING, waarbij hij de groepsleden vraagt om een
bepaalde persoon te vertegenwoordigen (REPRESENTANTEN). Door de
manier waarop de personen een plaats krijgen in de ruimte en door
de ervaren gevoelens komt er veel informatie vrij over het
functioneren van het systeem. Vanuit het ‘hier en nu’ begeleidt de
therapeut het systeem naar ‘herstel’.
• TIP: De beste voorbereiding op je eigen opstelling is eerst als
representant aan de workshop deel te nemen. Dat maakt heel
het proces veel duidelijker voor jezelf.
REPRESENTANT:
• Als representant aan Familieopstellingen deelnemen is boeiend
en leerrijk.
• Het is de ideale manier om kennis te maken en een goede
voorbereiding op je eigen Familieopstelling.
• Familieopstellingen werken met en door plaatsvervangende
waarneming. Daarvoor dienen de representanten. Representant
zijn gebeurt steeds vrijwillig. Belangrijk is ook dat de therapeut
erop let dat geen twee representanten in een opstelling staan
die een relatie met elkaar hebben of familie van elkaar zijn. Dat
zou tot vermenging met elementen uit de eigen persoonlijkheid
of relatie kunnen leiden.
• Representanten zijn nodig om het familiesysteem van iemand
weer te geven. Hun eigen willen en wensen moeten zij voor die
periode opzij zetten om plaats te maken voor de gedachten en
gevoelens van de persoon die zij representeren. Dat is voor de
meeste mensen gemakkelijker dan het lijkt.
• Door dit te doen, leer je ongelooflijk veel. Je kunt aan den lijve
ondervinden hoe ‘verstrikt zijn’ aanvoelt en je gaat zelf door de
verschillende stadia heen tot aan de oplossing. Die ervaring kun
je dan natuurlijk in je eigen leven gebruiken. Daardoor wordt een
plaatsvervangend leerproces mogelijk.
UITGANGSPUNTEN
Interactionele Vormgeving, de werken van Bert Hellinger, Nagy, Haley
en Minuchin.

BEGELEIDER
Katrien Cassiers
°1973